CANNEFF® lze objednat i do vaší lékárny. Objednání žádejte přímo ve své lékárně.

Soutěž

Zahrajte si o kosmetiku plnou kanabidiolu​

Vyhrajte výrobky CANNEFF® dle vlastního výběru
v hodnotě 2 112 Kč.

Jak na to? Je to jednoduché! Na našich stránkách najděte odpověď na soutěžní otázku, vyplňte formulář a svou odpověď odešlete.

Nápovědu hledejte https://www.canneff.com/kanabidiol/

Soutěž trvá do 21. dubna 2020. Ve středu 22. dubna zveřejníme tři výherce.

Co je kanabidiol a jaké má účinky na lidský organismus?

 

Souhlas *

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti CB21 Pharma s.r.o., Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno 25IČO: 07563094, DIČ: CZ07563094, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C108810 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb. c) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně, v elektronické formě na e-mail blanka.kubikova@cb21pharma.com. d) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je společnost:

CB21 Pharma s.r.o., Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno 25IČO: 07563094, DIČ: CZ07563094, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C108810 (dále jen „vyhlašovatel“).

Doba konání soutěže

Soutěž trvá od 25. 3. 2020 do 21. 4. 2020 do 23:59 hodin.

Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba – spotřebitel starší 15 let věku s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky, s výjimkou osob, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k vyhlašovateli, a to i včetně osob jim blízkých ve smyslu § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžní výrobek

Soutěžním výrobkem jsou výrobky CANNEFF® v hodnotě 2 112 Kč dle vlastního výběru výherce. Pokud hodnota výhercem vybraných výrobků přesáhne částku 2 112 Kč, výherce zbytek doplatí jako běžnou objednávku. Pokud si výherce nevybere výrobky v celé výši tj. 2 112 Kč, rozdíl mu nebude vyplacen, ani nezůstává do dalšího nákupu. Výhra lze uplatnit pouze jednorázově.

Mechanika soutěže

Účastník soutěže odpoví na soutěžní otázku. Svou odpověď zašle prostřednictvím elektronického formuláře na www.canneff.com/soutez

Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži 3x poukaz na výrobky CANNEFF® dle vlastního výběru.

(dále jen „výhra“)

Do soutěže je vloženo celkem 3 ks výhry s tím, že každý výherce může získat pouze 1 výhru.

Vylosovaní soutěžící budou bezprostředně po vyhodnocení kontaktováni prostřednictvím e-mailu.

Pro potřeby doručení výhry zašle výherce vyhlašovateli doručovací adresu.

Vyhlašovatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Zpracování osobních údajů

Zapojením se do soutěže projevuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Údaje poskytnuté soutěžícím (jméno, příjmení a e-mail) mohou zpracovávat, jakožto zpracovatel i marketingové společnosti pověřené vyhlašovatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je vyhlašovatel. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stanou výherci v soutěži, tak je vyhlašovatel oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně účastníkem uvedené jméno a zveřejnit ho na internetu jako výherce soutěže.

Závěrečná ustanovení

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého, resp. jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, popř. samotné účasti v soutěži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Vyhlašovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly předat, doručit, propadají bez dalšího vyhlašovateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vyhlašovatel nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než za podmínek uvedených v těchto pravidlech.

    Košík